Disclaimer

English Disclaimer


The content published by this site and composite pages is taken from sources deemed reliable. We don't take any responsibility for the accuracy and completeness of the said facts, opinions, expectations and outcomes. Our website enables consumers to obtain their desired information on specific products or services in a simple way. It is the responsibility of the consumer to ensure that the products and/or services and the suppliers thereof comply with the consumer requirements and the appropriate consumer desires. Users of this website do so at their own risk. This website does not accept any liability for damage arising from the use of or reliance on the information provided by her. The handling of products purchased or information submitted requests to providers can be entirely the responsibility of the provider (s) selected by the visitor. Links to other sites The sites displayed as search results or sites to which you are referred by this website have been developed by third parties. Our website has no control over the external websites. Cookies A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, Internet cookie, or browser cookie, is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while the user is browsing that website. When using this website, Affiliate networks can assign your computer one or more cookies that the Affiliate networks allow to measure the performance of the advertising campaigns. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually change your browser settings to disable the use of cookies. If you choose to decline cookies, you will still have access to this site, but you may not be able to use all of the features that we offer. About Us This website is a website where prices & products of many different shops are mapped. This website is not a shop. We do not sell products, but refer you, through the website, to shops that do. For questions about a particular product, please contact the shop which offers the product through our website.

Dutch Disclaimer

De inhoud van de door deze website gepubliceerde en samengestelde pagina`s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staan wij niet in. Onze website stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke producten of diensten te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten en de leveranciers daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van deze website doen dat geheel op eigen risico. Deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie. De afhandeling van via deze website bij aanbieders gekochte producten of ingediende informatieaanvragen komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s). Links naar andere sites De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door deze website zijn ontwikkeld door externe partijen, waar deze website geen invloed op heeft. Cookies Een cookie is een stukje data dat wordt opgeslagen in de browser van een gebruiker die niet-persoonlijke informatie over de gebruiker volgt. Bij gebruik van deze website, kunnen Affiliate netwerken uw computer een of meer cookies toewijzen die de Affiliate netwerken in staat stelt om de prestaties van de adverteercampagnes die op onze website staan te meten. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt gewoonlijk uw browser-instellingen wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, zal je nog steeds toegang tot deze site hebben, maar kan het zijn dat u niet in staat bent om alle functies die wij bieden te gebruiken. Over Ons Deze website is een site waarop prijzen & producten van vele verschillende shops in kaart zijn gebracht. Deze website is dus geen shop. Wij verkopen geen producten, maar verwijzen u, via de website, naar shops die dat wel doen. Voor vragen over een bepaald product, neem contact op met de shop die het product via onze website aanbiedt.